موشن گرافیک 12 فوریه

موشن گرافیک 12 فوریه

واضح‌تر از همیشه

واضح‌تر از همیشه

حقیقت و پادشاه هر دو عریانند

حقیقت و پادشاه هر دو عریانند

شکوه پابرجا

شکوه پابرجا

خودسوزی

خودسوزی

مزد جهاد

مزد جهاد

استقبال در گلستان

استقبال در گلستان

عشق آتش را گلستان می کند

عشق آتش را گلستان می کند

آنان همه از تبار بارانند

آنان همه از تبار بارانند

پاس داران ایرانی

پاس داران ایرانی

مراقب باشیم!

مراقب باشیم!

عشق است و آتش و خون

عشق است و آتش و خون

قهرمانان

قهرمانان

125=175

125=175

چو پروانه خود را به آتش زدند...

چو پروانه خود را به آتش زدند...

امدادگران در محاصره تماشاگران

امدادگران در محاصره تماشاگران