تمجید مجیدمجیدی از فیلم سينمايى « ایستاده درغبار»

تمجید مجیدمجیدی از فیلم سينمايى « ایستاده درغبار»
تمجید مجیدمجیدی از فیلم سينمايى « ایستاده درغبار»

در شرایطی که نسل جدید سینماگر  بیشتر به دنبال سیاه نمایی هستند فیلم ایستاده در غبار ادای دین بزرگی محسوب می شود.

از این نسل بسیار کم پیدا می شوند کسانی که چنین نگاه متعهدانه ای نسبت به نسلی داشته باشند که به آن متعلق نبوده اند.