عشق است و آتش و خون

عشق است و آتش و خون
عشق است و آتش و خون