محمد قوچانی: در «منصور» سانسوری در مورد شخصیت شهید ستاری صورت نگرفته است

محمد قوچانی: در «منصور» سانسوری در مورد شخصیت شهید ستاری صورت نگرفته است
محمد قوچانی، روزنامه‌نگار: همین که فیلمی در مورد ارتش ساخته شده کار مهمی است