چو پروانه خود را به آتش زدند...

چو پروانه خود را به آتش زدند...
چو پروانه خود را به آتش زدند